Miljøfyrtårn-statistikk - Bilcentrum

Miljøfyrtårn-statistikk

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Bilverksted, Bilforhandler, Leietaker, Bilpleie

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 13 jan, 2019
Utløper: 04 mai, 2019

Systemkrav

Årlig omsetning

JavaScript chart by amCharts 3.21.11186 mill224 mill182,8 mill230,9 mill209,1 mill20142015201620172018050100150200250Omsetning i mill. kr

Antall årsverk for rapporteringsåret

JavaScript chart by amCharts 3.21.1147 2014201520162017201801020304050Antall årsverk

Kommentarer til Systemkrav

Fordeles på 303 brukte og 318 nye biler

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

JavaScript chart by amCharts 3.21.1112 12 0 5 6 2014201520162017201802468101214Antall produkter

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

JavaScript chart by amCharts 3.21.115 5 5 5 8 201420152016201720180123456789Antall leverandører

Energi

Energiforbruk

JavaScript chart by amCharts 3.21.11928 954 kWh924 697 kWh898 155 kWh1 035 554 kWh1 042 835 kWh201420152016201720180200 000400 000600 000800 0001 000 0001 200 000kWh

Energiforbruk pr. kvadratmeter

JavaScript chart by amCharts 3.21.11210,27 kWh/m2209,3 kWh/m2203,29 kWh/m2234,39 kWh/m2236,04 kWh/m220142015201620172018050100150200250Mål 2019: 235 kWh/m2kWh/m2

Kommentarer til Energi

Fortsatt stort fokus på energi forbruk det planlegges utbygging av fjernvarme i salgs haller Videre er skifte til led belysning godt i gang

Transport

Flyreiser

JavaScript chart by amCharts 3.21.1165 59 61 38 34 12 8 9 8 6 5 6 201420152016201720180102030405060708090Flyreiser
JavaScript chart by amCharts 3.21.11Norden Europa Resten av verden

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

JavaScript chart by amCharts 3.21.1121,85 Tonn/CO221,97 Tonn/CO224,66 Tonn/CO216,54 Tonn/CO22014201520162017051015202530Tonn CO2

Drivstofforbruk, totalt

JavaScript chart by amCharts 3.21.1127 977 liter37 226 liter108 329 liter32 041 liter25 760 liter20142015201620172018020 00040 00060 00080 000100 000120 000Liter

Drivstofforbruk per mil

JavaScript chart by amCharts 3.21.110,78 liter/mil0,87 liter/mil3,39 liter/mil1,42 liter/mil0,95 liter/mil201420152016201720180,00,51,01,52,02,53,03,54,0Mål 2019: 0.9 liter/milliter/mil

Kommentarer til Transport

Møtevirksomhet som krever flyreiser prøves unngått ved bruk av digitale tjenester som skype osv oppfordring til våre samarbeids partnere om prioritering av dette er gitt

Avfall

Avfall

JavaScript chart by amCharts 3.21.1112 900 kg21 330 kg17 830 kg16 680 kg18 940 kg67 458 kg88 170 kg70 350 kg63 685 kg70 214 kg80 358 kg109 500 kg88 180 kg80 365 kg89 154 kg20142015201620172018020 00040 00060 00080 000100 000120 000Kilo
JavaScript chart by amCharts 3.21.11Restavfall Kildesortert avfall Totalt

Kildesortert avfall

JavaScript chart by amCharts 3.21.1120142015201620172018010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000Kilo
JavaScript chart by amCharts 3.21.11Organisk avfall Farlig avfall EE-avfall Glass og metall Annet Annet plastavfall Papp og papir (løst i kontainer/stativ) Papp og papir (komprimert) Trevirke Emballasjeplast og annen mykplast Bildekk

Sorteringsgrad

JavaScript chart by amCharts 3.21.1183,95 %80,52 %79,78 %79,24 %78,76 %201420152016201720180102030405060708090Mål 2019: 86 %Sorteringsgrad (%)

Kommentarer til Avfall

Annet er opptatt strøsand og fyllmasser

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp og forbruk av materiell er gjort etter innkjøps veileder og rutiner beskrevet i HMS system
Avfall
Avfall har stort fokus hos oss sorteringsgraden ligger nærmere 80 % og avfalls planen bedriften har følges
Energi
Fortsette total innføring av led belysning som nevnt tidligere utredes nå muligheten for framføring av fjernvarme til salgs haller
Transport
Utstyr for digitale oppsetninger av møter prioriteres brukt oppfordring til våre samarbeids partnere til å bruke dette
Våre El biler oppfordres brukt til intern kjøring. El varebil brukes til interne oppdrag som henting av deler og andre hente bringe tjenester
Utslipp til luft og vann
Rutiner for bruk og tømming av slamut skillere osv følges og brukes aktivt for å unngå utslipp til miljøet
Prøver taes av oljeutskillere for test av dette ,legges inn i våre systemer for en god oversikt over tid
Gode rutiner for bruk av kjemikalier og oljer følges

Handlingsplan

Miljøpolicy inkludert HMS mål
Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i «Forskrift for internkontroll».
All HMS dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for alle våre ansatte.

I Bilcentrum skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet vektlegges på lik linje med annen virksomhet. Dette gjelder alle ansatte i bedriften.Vi mener at:
Mennesket er den viktigste ressurs i bedriften, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.
Bedriften ved å vurdere helse, miljø og sikkerhet like høyt som produksjon og økonomi, vil forebygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen.
Helse, miljø og sikkerhet er lønnsomt
Ulykker skjer ikke, de forårsakes
Alle skader kan unngås
Ledelsen må gå foran i HMS arbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøps veileder implanteres i alle innkjøp i bedriften
Kjemi og kjemikaliebruk forsøkes redusert
Nye rutiner for færre utskrifter etableres og det søkes og får til en god digital løsning der det er mulig
Energi: Mål
235 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsatt arbeide med energibesparende tiltak som utskifting til led belysning
Fortsette arbeide med planlegging av framføring av fjern varme til salgs haller
Videre arbeide med SD anlegg for best mulig styring av varme og strømforbruk
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
25000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke våre El biler i større grad internt dette lar seg gjøre ettersom elektrifiserte biler av våre merker går lenger nå
enn tidligere ser vell også på sikt ett lavere antall demo biler
Avfall: Mål, Restavfall
18000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
86 %
Avfall: Tiltak
Vår avfalls plan fungerer godt og vi er inne i en god trend med kildesortering
Større fokus på behandling av farlig avfall fast og flytende
Det vurderes interne kurs for kildesortering
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Rutiner for bruk og tømming av slammutskillere osv følges og brukes aktivt for å unngå utslipp til miljøet
Prøver taes av oljeutskillere for test av dette ,legges inn i våre systemer for en god oversikt over tid
Gode rutiner for bruk av kjemikalier og oljer følges