Miljøfyrtårn-statistikk

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Bilverksted, Bilforhandler, Leietaker, Bilpleie

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 13 jan, 2019
Utløper: 04 mai, 2019

Systemkrav

Årlig omsetning

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 186 mill 224 mill 182,8 mill 230,9 mill 209,1 mill 2014 2015 2016 2017 2018 0 50 100 150 200 250 Omsetning i mill. kr

Antall årsverk for rapporteringsåret

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 47 2014 2015 2016 2017 2018 0 10 20 30 40 50 Antall årsverk

Kommentarer til Systemkrav

Fordeles på 303 brukte og 318 nye biler

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 12 12 0 5 6 2014 2015 2016 2017 2018 0 2 4 6 8 10 12 14 Antall produkter

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 5 5 5 5 8 2014 2015 2016 2017 2018 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Antall leverandører

Energi

Energiforbruk

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 928 954 kWh 924 697 kWh 898 155 kWh 1 035 554 kWh 1 042 835 kWh 2014 2015 2016 2017 2018 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 kWh

Energiforbruk pr. kvadratmeter

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 210,27 kWh/m2 209,3 kWh/m2 203,29 kWh/m2 234,39 kWh/m2 236,04 kWh/m2 2014 2015 2016 2017 2018 0 50 100 150 200 250 Mål 2019: 235 kWh/m2 kWh/m2

Kommentarer til Energi

Fortsatt stort fokus på energi forbruk det planlegges utbygging av fjernvarme i salgs haller Videre er skifte til led belysning godt i gang

Transport

Flyreiser

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 65 59 61 38 34 12 8 9 8 6 5 6 2014 2015 2016 2017 2018 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Flyreiser
JavaScript chart by amCharts 3.21.11 Norden Europa Resten av verden

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 21,85 Tonn/CO2 21,97 Tonn/CO2 24,66 Tonn/CO2 16,54 Tonn/CO2 2014 2015 2016 2017 0 5 10 15 20 25 30 Tonn CO2

Drivstofforbruk, totalt

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 27 977 liter 37 226 liter 108 329 liter 32 041 liter 25 760 liter 2014 2015 2016 2017 2018 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Liter

Drivstofforbruk per mil

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 0,78 liter/mil 0,87 liter/mil 3,39 liter/mil 1,42 liter/mil 0,95 liter/mil 2014 2015 2016 2017 2018 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Mål 2019: 0.9 liter/mil liter/mil

Kommentarer til Transport

Møtevirksomhet som krever flyreiser prøves unngått ved bruk av digitale tjenester som skype osv oppfordring til våre samarbeids partnere om prioritering av dette er gitt

Avfall

Avfall

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 12 900 kg 21 330 kg 17 830 kg 16 680 kg 18 940 kg 67 458 kg 88 170 kg 70 350 kg 63 685 kg 70 214 kg 80 358 kg 109 500 kg 88 180 kg 80 365 kg 89 154 kg 2014 2015 2016 2017 2018 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Kilo
JavaScript chart by amCharts 3.21.11 Restavfall Kildesortert avfall Totalt

Kildesortert avfall

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 2014 2015 2016 2017 2018 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 Kilo
JavaScript chart by amCharts 3.21.11 Organisk avfall Farlig avfall EE-avfall Glass og metall Annet Annet plastavfall Papp og papir (løst i kontainer/stativ) Papp og papir (komprimert) Trevirke Emballasjeplast og annen mykplast Bildekk

Sorteringsgrad

JavaScript chart by amCharts 3.21.11 83,95 % 80,52 % 79,78 % 79,24 % 78,76 % 2014 2015 2016 2017 2018 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Mål 2019: 86 % Sorteringsgrad (%)

Kommentarer til Avfall

Annet er opptatt strøsand og fyllmasser

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp og forbruk av materiell er gjort etter innkjøps veileder og rutiner beskrevet i HMS system
Avfall
Avfall har stort fokus hos oss sorteringsgraden ligger nærmere 80 % og avfalls planen bedriften har følges
Energi
Fortsette total innføring av led belysning som nevnt tidligere utredes nå muligheten for framføring av fjernvarme til salgs haller
Transport
Utstyr for digitale oppsetninger av møter prioriteres brukt oppfordring til våre samarbeids partnere til å bruke dette
Våre El biler oppfordres brukt til intern kjøring. El varebil brukes til interne oppdrag som henting av deler og andre hente bringe tjenester
Utslipp til luft og vann
Rutiner for bruk og tømming av slamut skillere osv følges og brukes aktivt for å unngå utslipp til miljøet
Prøver taes av oljeutskillere for test av dette ,legges inn i våre systemer for en god oversikt over tid
Gode rutiner for bruk av kjemikalier og oljer følges

Handlingsplan

Miljøpolicy inkludert HMS mål
Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i «Forskrift for internkontroll».
All HMS dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for alle våre ansatte.

I Bilcentrum skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet vektlegges på lik linje med annen virksomhet. Dette gjelder alle ansatte i bedriften.Vi mener at:
Mennesket er den viktigste ressurs i bedriften, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.
Bedriften ved å vurdere helse, miljø og sikkerhet like høyt som produksjon og økonomi, vil forebygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen.
Helse, miljø og sikkerhet er lønnsomt
Ulykker skjer ikke, de forårsakes
Alle skader kan unngås
Ledelsen må gå foran i HMS arbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøps veileder implanteres i alle innkjøp i bedriften
Kjemi og kjemikaliebruk forsøkes redusert
Nye rutiner for færre utskrifter etableres og det søkes og får til en god digital løsning der det er mulig
Energi: Mål
235 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsatt arbeide med energibesparende tiltak som utskifting til led belysning
Fortsette arbeide med planlegging av framføring av fjern varme til salgs haller
Videre arbeide med SD anlegg for best mulig styring av varme og strømforbruk
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
25000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke våre El biler i større grad internt dette lar seg gjøre ettersom elektrifiserte biler av våre merker går lenger nå
enn tidligere ser vell også på sikt ett lavere antall demo biler
Avfall: Mål, Restavfall
18000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
86 %
Avfall: Tiltak
Vår avfalls plan fungerer godt og vi er inne i en god trend med kildesortering
Større fokus på behandling av farlig avfall fast og flytende
Det vurderes interne kurs for kildesortering
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Rutiner for bruk og tømming av slammutskillere osv følges og brukes aktivt for å unngå utslipp til miljøet
Prøver taes av oljeutskillere for test av dette ,legges inn i våre systemer for en god oversikt over tid
Gode rutiner for bruk av kjemikalier og oljer følges